LVI-urakointia ammattilaisille

Walvi Talotekniikka Oy

Pal­ve­lutOta yhteyt­tä

Wal­vi Talo­tek­niik­ka Oy on uudis­koh­tei­den talo­tek­niik­kau­ra­koin­tiin eri­kois­tu­nut ammat­ti­lai­nen. Toteu­tam­me LVI-ura­koin­tia raken­nus­liik­keil­le ja muil­le alan ammat­ti­lai­sil­le pää­kau­pun­ki­seu­dul­la sekä Pirkanmaalla. 

LVI-urakointi ja talotekniikkapalvelut

Wal­vi Talo­tek­niik­ka toteut­taa laa­duk­kaat LVI-rat­kai­sut kaik­kiin asuin- ja lii­ke­ra­ken­nuk­siin ura­koin­nis­ta talo­tek­ni­siin asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­hin, kuten suun­nit­te­lun ohjauk­seen ja val­von­taan. Pal­ve­lum­me kat­ta­vat niin läm­pö-, vesi- kuin ilman­vaih­to­jär­jes­tel­mien suun­nit­te­lun ohjauk­sen ja asen­nuk­sen etu­pääs­sä uudis­koh­tei­siin sekä tar­vit­taes­sa myös sanee­raus­koh­tei­siin. Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me myös kyl­mä­lai­tea­sen­nuk­sis­sa, ja yhteis­työ­ver­kos­tom­me kaut­ta pys­tym­me tar­joa­maan pal­ve­lui­ta kat­ta­vas­ti kai­kil­la LVI­SA-ura­koin­nin osa-alueilla.

Pitkäikäinen ja toimiva talotekniikka

Tavoit­tee­nam­me on toi­mia raken­nusa­lan ammat­ti­lais­ten luo­tet­ta­va­na aliu­ra­koit­si­ja­na kai­kil­la LVI-ura­koin­nin osa-alueil­la, eten­kin uudis­ra­ken­ta­mi­sen hank­keis­sa. Työm­me perus­ta­na ovat jous­ta­vuus, hyvä yhteis­työ­ky­ky ja tin­ki­mä­tön työn­laa­tu. Toi­mi­vil­la LVI-rat­kai­suil­lam­me tuem­me asiak­kai­dem­me lii­ke­toi­min­nan talou­del­lis­ta arvoa sekä luom­me tur­val­li­set, ter­veel­li­set ja pit­käi­käi­set puit­teet kiin­teis­tö­jen asuk­kail­le ja käyttäjille.

Nyky­ai­kai­nen ympä­ris­tö- ja ener­gia­te­ho­kas talo­tek­niik­ka tuo muka­naan myös huo­mat­ta­via sääs­tö­jä sekä yllä­pi­to- että käyttökustannuksissa.

LVI-urakointi

Tar­joam­me laa­duk­kai­ta LVI-rat­kai­su­ja raken­nus­liik­keil­le ja muil­le alan ammat­ti­lai­sil­le pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja Pir­kan­maal­la. Pal­ve­lum­me kat­ta­vat uudis­koh­tei­den LVI-ura­koin­nin lisäk­si LVI-suun­nit­te­lun ohjauk­sen ja LVI-valvonnan.

Kylmälaitteiden asennus

Toteu­tam­me kyl­mä­lait­tei­den asen­nuk­set asuin- ja lii­ke­kiin­teis­töi­hin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja Pir­kan­maal­la. Asen­nam­me ammat­ti­tai­dol­la kaik­kien tun­ne­tuim­pien val­mis­ta­jien ener­gia­te­hok­kaat ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­set ilma­läm­pö- ja ilma-vesilämpöpumput.

LVI-suunnittelun ohjaus ja -valvonta

Pal­ve­lem­me raken­nus­liik­kei­tä LVI-suun­nit­te­lun ohjauk­ses­sa, KVV- ja IV-val­von­nas­sa sekä pro­jek­tin­joh­to­teh­tä­vis­sä. Var­mis­tam­me laa­duk­kai­den talo­tek­niik­ka­jär­jes­tel­mien suun­nit­te­lun ja asen­nuk­sen tur­val­li­ses­ti ja aika­tau­luis­ta kiin­ni pitäen.