Kylmälaitteiden asennus

Ilmalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumput ja kaupan kylmä

Kylmälaiteasennus

Wal­vi Talo­tek­niik­ka toteut­taa kyl­mä­lait­tei­den asen­nuk­set asuin- ja lii­ke­kiin­teis­töi­hin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja Pir­kan­maal­la. Asen­nam­me asian­tun­te­vas­ti kaik­kien luo­tet­ta­vien ja tun­ne­tuim­pien val­mis­ta­jien, kuten Mit­su­bis­hi Elect­ricin, Pana­so­nicin ja Niben lämpöpumput.

Ilmalämpöpumpun asennus

Asen­nam­me ammat­ti­tai­dol­la kaik­ki alan suu­rim­pien merk­kien ilma­läm­pö­pum­put asuin- ja lii­ke­ra­ken­nuk­siin. Ilma­läm­pö­pump­pu on ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen tapa läm­mit­tää ja vii­len­tää asuin- ja lii­ke­huo­neis­to­ja. Läm­pö­pump­pu tuot­taa yleen­sä noin kak­sin­ker­tai­sen mää­rän uusiu­tu­vaa ja puh­das­ta ener­gi­aa käyt­tä­mään­sä säh­kö­mää­rään ver­rat­tu­na, ja sen avul­la voi­daan sääs­tää mer­kit­tä­väs­ti läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sis­sa. Läm­pi­män ja kyl­män ilman puhal­ta­mi­sen lisäk­si ilma­läm­pö­pump­pu puh­dis­taa tehok­kaas­ti sisäil­maa ja pois­taa kosteutta.

Ilma-vesilämpöpumpun asennus

Asen­nam­me kus­tan­nus­te­hok­kaat ilma-vesi­läm­pö­pum­put kaik­kiin uudis­koh­tei­siin. Ilma-vesi­läm­pö­pump­pu luo­vut­taa läm­pöä vesi­kier­toi­seen läm­mi­tys­jär­jes­tel­mään, ja sen avul­la voi­daan läm­mit­tää myös käyt­tö­ve­det. Ilma-vesi­läm­pö­pum­pul­la voi­daan sääs­tää jopa 50 % läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sis­sa, kun se asen­ne­taan säh­kö- tai öljy­läm­mi­tyk­sen tilal­le tai rin­nal­le. Läm­mi­tys­kus­tan­nus­ten lisäk­si ilma-vesi­läm­pö­pump­pu sääs­tää myös ympä­ris­töä, sil­lä se hyö­dyn­tää läm­mi­tyk­ses­sä ilmaan varas­toi­tu­nut­ta aurin­koe­ner­gi­aa ja suu­rin osa sen tuot­ta­mas­ta ener­gias­ta on uusiu­tu­vaa energiaa.

Kaupan kylmä ja suuremmat kylmälaitekokonaisuudet

Wal­vi Talo­tek­niik­ka pal­ve­lee kyl­mä­alan ammat­ti­lai­sia myös suu­rem­mis­sa kyl­mä­lai­te­ko­ko­nai­suuk­sis­sa. Asen­nam­me laa­duk­kaat ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­set kyl­mä­lait­teet muun muas­sa kaup­poi­hin ja teol­li­suu­den tarpeisiin.

Kiinnostuitko palvelustamme?