Lämpöpumput kotitalouksille

Ilma-vesilämpöpumpun asennus pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla 

Asen­nam­me asian­tun­te­vas­ti vesi-ilma­läm­pö­pum­put, sekä muuläm­pöpumput yksi­tyis­asiak­kail­le pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja Pir­kan­maal­la. Toteu­tam­me niin uudis- kuin sanee­raus­koh­tei­den­kin läm­pö­pump­pu­rat­kai­sut. Kon­sul­toim­me asia­kas­tam­me juu­ri oikean­lai­sen läm­pö­pum­pun valin­nas­sa. 

Ilma-vesi­läm­pö­pump­pu on ver­rat­tain uusi jär­jes­tel­mä ener­gia­te­hok­kai­den läm­pö­pump­pu­jen jou­kos­sa. Sen suo­sio on jat­ku­vas­sa kas­vus­sa, ja yhä useam­paan koti­ta­lou­teen asen­ne­taankin ilma-vesi­läm­pö­pump­pu van­han läm­mi­tys­jär­jes­tel­män rin­nal­le tai sen tilal­le. 

Ilma-vesilämpöpumppu – säästä rahaa ja luontoa 

Tie­sit­kö, että voit sääs­tää koti­si läm­mi­tys­ku­luis­sa jopa 50 %, kun vaih­dat läm­mi­tys­jär­jes­tel­män ilma-vesi­läm­pö­pump­puun? Jo ensim­mäi­sen vuo­den aika­na sääs­töt ovat huo­mat­ta­vat, puhu­mat­ta­kaan koko lait­teen elin­kaa­ren aikana saa­vu­te­tuis­ta sääs­töis­tä. 

Sen lisäk­si, että ilma-vesilämpö­pump­pu pie­nen­tää läm­mi­tys­ku­lu­ja, on se myös erit­täin ener­giays­tä­väl­li­nen vaih­toeh­to, sil­lä se hyö­dyn­tää ener­gian­tuo­tan­toon ympä­ril­läm­me ole­vaa ilmaa – ilmais­ta aurin­koe­ner­gi­aaSuu­rin osa lämpö­pum­pun tuot­ta­masta ener­giasta on uusiu­tu­vaa, vih­re­ää ener­gi­aa, joten jäl­ki­pol­vet kiit­tä­vät sinua rat­kai­sus­tasi. 

Muista hakea kotitalousvähennys tai energiatuki  

Ilma-vesimpö­pum­pun asen­nuk­ses­ta voi hakea koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä, mikä paran­taa enti­ses­tään pum­pun kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta. 

Val­tio tukee koti­ta­louk­sien siir­ty­mis­tä eko­lo­gi­sem­piin läm­mi­tys­jär­jes­tel­miin. Voit hakea 4000 € ener­gia­tu­kea, jos seu­raa­vat ehdot täyt­ty­vät: 

 • Talo­si on ympä­ri­vuo­ti­ses­sa käy­tös­sä 
 • Talos­sa on öljy­läm­mi­tys 
 • Öljy­läm­mi­tys vaih­de­taan ilma-vesi­läm­pö­pump­puun tai maa­läm­pö­pump­puun 

Huo­mioit­han kui­ten­kin, että pum­pun asen­nuk­ses­ta ei voi saa­da koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä, mikä­li asen­nuk­seen on myön­net­ty ener­gia-avus­tus. 

Ilma-vesilämpöpumppu vai maalämpöpumppu – kumpi kannattaa asentaa? 

Ilma-vesi­läm­pö­pum­pun, eli ammat­ti­lais­ter­miä käyt­täen VIL­Pin, ja maa­läm­pö­pum­pun erot tule­vat esiin eri­tyi­ses­ti nii­den inves­toin­ti­kus­tan­nuk­sis­sa. VIL­Piä asen­net­taes­sa eril­lis­tä pora­kai­voa tai maa­läm­mön keruu­put­kis­toa ei tar­vi­ta, mikä pie­nen­tää aloi­tus­kus­tan­nuk­sia.  

Suo­sit­te­lem­me ilma-vesi­läm­pö­pump­pua läm­mi­tys­rat­kai­suk­si kai­kil­le koti­ta­louk­sil­le, sil­lä maaläm­pö­pump­puun ver­rat­tu­na sen asen­ta­mi­sen koko­nais­kus­tan­nuk­set jää­vät noin puo­leen – jos­kaan vuo­tui­sen hyö­ty­suh­teen erot eivät kysei­sil­lä läm­pö­pum­puil­la juu­ri­kaan eroa toi­sis­taan.  

Meiltä NIBEn laadukkaat ilma-vesilämpöpumput pohjoisiin olosuhteisiin 

Luo­tam­me NIBEn ilma-vesi­läm­pö­pump­pui­hin, sil­lä ne ovat todis­te­tus­ti erit­täin toi­mi­via juu­ri poh­joi­sen vaih­te­le­viin sää­olo­suh­tei­siin. NIBE on vali­koi­tu­nut yhteis­työ­kump­pa­nik­sem­me myös sen suo­men­kie­li­sen käyt­tö­jär­jes­tel­män­sä joh­dos­ta, mikä tekee sii­tä kai­kil­le help­po­käyt­töi­sen. 

NIBEturva – tehdastakuun lisäksi jopa kuusi vuotta takuuaikaa 

Kaik­kiin Suo­mes­sa han­kit­tui­hin ja asen­net­tui­hin uusiin läm­pö­pump­pui­hin on perus­ta­kuun lisäk­si saa­ta­vil­la NIBE­tur­vaNIBE­tur­va on täy­sin ilmai­nen ja sen saat käyt­töö­si rekis­te­röi­mäl­lä lait­tee­si tääl­lä. Muis­tat­han teh­dä rekis­te­röin­nin vii­meis­tään kuu­den kuu­kau­den kulut­tua läm­pö­pum­pun hank­ki­mi­ses­ta. 

Ilma-vesilämpöpumppu nyt myös rahoituksella – maksa osissa 

Kaut­tam­me voit hank­kia läm­pö­pum­pun Osuus­pan­kin rahoi­tuk­sel­la. Tar­kas­ta lai­na­las­ku­ril­la tar­vit­ta­van lainan kuu­kausit­tai­set mak­sut ja hae rahoi­tus­ta. 

 • Rahoi­tus jopa 50 000€ asti
 • Jous­ta­va takaisinmaksuaika
 • Edul­li­nen kor­ko OP-pri­me + 6,95%.
 • Las­ku­tus­palk­kio 7 €/kk.
 • Ensim­mäi­sen las­kun erä­päi­vä on vas­ta kuu­kau­den
  kulut­tua pro­jek­tin val­mis­tu­mi­ses­ta, joten saat aina
  vähin­tään kuu­kau­den koro­ton­ta ja kulu­ton­ta maksuaikaa.
 • Voit mak­saa koko luo­ton ker­ral­la pois ilman lisäkuluja.
 • Rahoi­tuk­sen korot vero­vä­hen­nys­kel­poi­sia
  asun­to­lai­nan tapaan, kun rahoi­te­taan oman vaki­tui­sen
  asun­non perusparannusta.. 

*Rahoi­tus on ker­ta­luot­to, jon­ka todel­li­nen vuo­si­kor­ko 10 000 euron luo­tol­le on 8,26 %, kun luo­ton kor­ko on OP-pri­me + 6,95%, (7,20 % 08/19), las­ku­tus­palk­kio 7 €/kk. Arvioi­tu luo­ton koko­nais­kus­tan­nus on 12 946,48 €. Las­kel­ma on teh­ty olet­taen, että luot­to on nos­tet­tu koko­naan, luo­ton kor­ko sekä mak­sut ja palk­kiot pysy­vät sama­na koko luot­toa­jan ja luot­to mak­se­taan takai­sin 170 € mini­mi­ly­hen­nyk­sin (1,7 % luo­ton mää­räs­tä) kuu­kau­den välein, jol­loin luot­toai­ka on 79 kk. Luo­ton myön­tää OP Yri­tys­pank­ki Oyj, Geb­har­di­nau­kio 1, 00510 Helsinki.

Myös maalämpöpumpun ja ilmalämpöpumpun asennus  

Kysy roh­keas­ti tar­jous­ta myös maa­läm­pö- ja ilma­läm­pö­pum­puis­ta. Asen­nam­me koti­ta­louk­sil­le Mit­su­bis­hi Elect­ricin, Pana­so­nicin ja Niben läm­pö­pum­put. 

Etsit­kö eko­lo­gis­ta ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ener­gia­jär­jes­tel­mää kotii­si? Meil­tä läm­pö­pum­put ja nii­den asen­nus asian­tun­te­vas­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja Pir­kan­maal­la. Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tar­jous! 

Kiinnostuitko palvelustamme?