Lämpöpumput kotitalouksille

Lämpöpumppujen asennus pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla

Asen­nam­me asian­tun­te­vas­ti vesi-ilma­läm­pö­pum­put, sekä muuläm­pöpumput yksi­tyis­asiak­kail­le pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja Pir­kan­maal­la. Toteu­tam­me niin uudis- kuin sanee­raus­koh­tei­den­kin läm­pö­pump­pu­rat­kai­sut. Kon­sul­toim­me asia­kas­tam­me juu­ri oikean­lai­sen läm­pö­pum­pun valinnassa.

Ilma-vesi­läm­pö­pump­pu on ver­rat­tain uusi jär­jes­tel­mä ener­gia­te­hok­kai­den läm­pö­pump­pu­jen jou­kos­sa. Sen suo­sio on jat­ku­vas­sa kas­vus­sa, ja yhä useam­paan koti­ta­lou­teen asen­ne­taankin ilma-vesi­läm­pö­pump­pu van­han läm­mi­tys­jär­jes­tel­män rin­nal­le tai sen tilal­le. 

Lämpöpumppu säästä rahaa ja luontoa 

Tie­sit­kö, että voit sääs­tää koti­si läm­mi­tys­ku­luis­sa jopa 50 %, kun vaih­dat läm­mi­tys­jär­jes­tel­män maa­läm­pö­pump­puun tai ilma-vesi­läm­pö­pump­puun? Jo ensim­mäi­sen vuo­den aika­na sääs­töt ovat huo­mat­ta­vat, puhu­mat­ta­kaan koko lait­teen elin­kaa­ren aikana saa­vu­te­tuis­ta sääs­töis­tä. Oikein mitoi­te­tun pum­pun pys­tyy käy­tän­nös­sä mak­sa­maan pois läm­mi­tys­ku­luis­ta syn­ty­vil­lä sääs­töil­lä rei­lus­ti alle pum­pun elin­kaa­ren aikana.

Läm­pö­pum­put ovat myös mui­ta ener­gia­muo­to­ja huo­mat­ta­vas­ti vähem­män alt­tii­ta ulko­puo­li­sil­le hin­nan muu­tok­sil­le. Lähi­vuo­sien aika­na on odo­tet­ta­vis­sa suu­ria­kin hin­nan nousu­ja fos­sii­li­sil­le polt­toai­neil­le. Tämän lisäk­si säh­kön­hin­nan vaih­te­lu voi olla huo­mat­ta­van­kin suur­ta. Kos­ka läm­pö­pum­pus­sa ostoe­ner­gian mää­rä on mui­ta jär­jes­tel­miä pie­nem­pi, eivät nämä muu­tok­set aiheu­ta niin suu­ria muu­tok­sia kus­tan­nuk­siin vuositasolla.

Sen lisäk­si, että lämpö­pump­pu pie­nen­tää läm­mi­tys­ku­lu­ja, on se myös erit­täin ener­giays­tä­väl­li­nen vaih­toeh­to, sil­lä se hyö­dyn­tää ener­gian­tuo­tan­toon ympä­ril­läm­me ole­vaa ilmais­ta ener­gi­aa, on se sit­ten maas­ta- tai ilmas­ta tuo­tet­tuaSuu­rin osa lämpö­pum­pun tuot­ta­masta ener­giasta on uusiu­tu­vaa, vih­re­ää ener­gi­aa, joten jäl­ki­pol­vet kiit­tä­vät sinua rat­kai­sus­tasi. 

Muista hakea kotitalousvähennys tai energiatuki  

ILämpö­pum­pun asen­nuk­ses­ta voi hakea koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä, mikä paran­taa enti­ses­tään pum­pun kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta. 

Val­tio tukee koti­ta­louk­sien siir­ty­mis­tä eko­lo­gi­sem­piin läm­mi­tys­jär­jes­tel­miin. Voit hakea 4000 € ener­gia­tu­kea, jos seu­raa­vat ehdot täyt­ty­vät: 

 • Talo­si on ympä­ri­vuo­ti­ses­sa käy­tös­sä 
 • Talos­sa on öljy­läm­mi­tys 
 • Öljy­läm­mi­tys vaih­de­taan ilma-vesi­läm­pö­pump­puun tai maa­läm­pö­pump­puun 

Huo­mioit­han kui­ten­kin, että pum­pun asen­nuk­ses­ta ei voi saa­da koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä, mikä­li asen­nuk­seen on myön­net­ty ener­gia-avus­tus. 

Ilma-vesilämpöpumppu vai maalämpöpumppu – kumpi kannattaa asentaa? 

Ilma-vesi­läm­pö­pum­pun ja maa­läm­pö­pum­pun suu­rim­mat erot ovat inves­toin­ti­kus­tan­nuk­sis­sa ja kiin­teis­tön ulko­puo­li­sis­sa töis­sä. Ilma-vesi­läm­pö­pump­pua asen­net­taes­sa eril­lis­tä pora­kai­voa tai maa­pii­rin keruu­put­kis­toa ei tar­vi­ta, mikä pie­nen­tää aloi­tus­kus­tan­nuk­sia ja raken­nuk­sen ulko­puo­li­sia asen­nus­töi­tä. Maa­läm­pö­pump­pua asen­net­taes­sa raken­nuk­sen ulko­puo­lel­le ei jää mitään näky­vää jäl­keä asen­nuk­ses­ta, kun­han nur­mi on taas kas­va­nut poraus­töi­den jäl­keen pai­kal­leen, eikä asuk­kaan tar­vit­se miet­tiä ulko­puo­li­sia ääni- tai ulko­nä­kö­asioi­ta. Raken­nuk­sen sisäl­lä asen­nuk­set näyt­tä­vät hyvin pit­käl­tä samoil­ta, ja läm­pö­pum­pun käyt­tä­mi­nen on yhtä vai­va­ton­ta ja lähes yhtä edul­lis­ta molem­mil­la järjestelmillä.

Läm­mi­tys­jär­jes­tel­män valin­taan vai­kut­taa isoim­mal­ta osal­ta raken­nuk­sen sijain­ti. Jos raken­nus sijait­see poh­ja­ve­sia­lu­eel­la, tai muu­ten han­ka­las­sa pai­kas­sa, esi­mer­kik­si kau­pun­gin kes­kus­tas­sa, ei pora­kai­von teke­mi­nen vält­tä­mät­tä koh­tee­seen onnis­tu. Jos taas raken­nus sijait­see todel­la poh­joi­ses­sa, huo­no­nee ilma-vesi­läm­pö­pum­pun hyö­ty­suh­de maa­läm­pö­pump­puun verrattuna.

Läm­pö­pum­pun mitoi­tuk­ses­sa tulee huo­mioi­da nykyi­sen jär­jes­tel­män vaa­ti­ma ener­gian tar­ve, mah­dol­li­set muut läm­mön­läh­teet kun tuli­pe­sät ja ilma­läm­pö­pum­put, ole­mas­sa ole­va läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä ja muut eri­tyis­tar­peet. Läm­pö­pump­pua ei kan­na­ta ali­mi­toit­taa, jot­ta läm­mi­tys­te­ho ja käyt­tö­ve­si riit­tä­vät jokai­ses­sa tilan­tees­sa. Kui­ten­kin myös läm­pö­pum­pun yli­mi­toit­ta­mi­nen on tur­haa, kos­ka se lisää jär­jes­tel­män inves­toin­ti- sekä käyt­tö­kus­tan­nuk­sia. Asen­nuk­sen yhtey­des­sä pitää myös huo­mioi­da mah­dol­li­set pat­te­ri­jär­jes­tel­män nak­sah­duk­set, uima-altaat, sekä muut asen­nuk­seen liit­ty­vät asiat, jot­ka vai­kut­ta­vat esi­mer­kik­si pus­ku­ri­va­raa­jan tar­pee­seen, jot­ta myö­hem­mil­tä ongel­mil­ta väl­ty­tään. Useim­mi­ten uusis­sa läm­pö­pum­puis­sa esiin­ty­vät ongel­mat joh­tu­vat­kin asen­nus­vir­heis­tä tai huo­nos­ta mitoi­tuk­ses­ta, eikä niin­kään itse laitteesta.

Läm­pö­pum­pun mitoi­tus ja valin­ta kan­nat­taa aina suo­rit­taa ammat­ti­lai­sen toi­mes­ta. Wal­vi Talo­tek­niik­ka Oy antaa useim­piin koh­tei­siin alus­ta­van tar­jouk­sen ja mitoi­tuk­sen läm­pö­pum­pul­le, kun­han läh­tö­tie­dot ovat riit­tä­vän tar­kat. Kui­ten­kin lopul­li­nen lait­teis­ton mitoi­tus ja suun­nit­te­lu teh­dään vas­ta pai­kan­pääl­lä kat­sel­moin­nis­sa yhdes­sä asuk­kaan kanssa.

Meiltä laadukkaat ja luotettavat BOSCH lämpöpumput pohjoisiin olosuhteisiin 

Wal­vi Talo­tek­niik­ka Oy on ser­ti­fioi­tu Bosch läm­pö­mes­ta­ri. Kun han­kit mei­dän kaut­tam­me Bosch läm­pö­pum­pun, saat moder­nin ja toi­min­ta­var­man lait­teen huip­pu­ta­kuul­la sekä huip­pu­tek­nii­kal­la. Bosch on var­mas­ti merk­ki­nä kai­kil­le tut­tu ja useim­pien ihmis­ten kotoa löy­tyy­kin jo val­miik­si joi­ta­kin Bosch tuot­tei­ta. Bosch käyt­tää huo­mat­ta­van mää­rän pää­omaa vuo­sit­tain tuot­tei­den kehit­tä­mi­seen ja sik­si lait­teet ovat­kin jat­ku­vas­ti kehi­tyk­sen kär­jes­sä ja niil­le uskal­le­taan myön­tää mark­ki­noi­den paras takuu!

Kat­so lisää: www.bosch-climate.fi

Bosch Lämpömestari antaa markkinoiden parhaan takuun 

Kun ostat asen­net­tu­na uuden läm­pö­pump­pusi meil­tä, saat lait­teis­tol­le erin­omai­sen takuun: kuu­den vuo­den täy­si takuu kai­kil­le läm­pö­pum­puil­le ( koot 6-17kW), sekä 10 vuo­den kompres­so­ri­ta­kuu ilma­ve­si- ja maa­läm­pö­pum­pul­le! Tämä etu on vain voi­mas­sa ser­ti­fioi­dul­ta Bosch Läm­pö­mes­ta­ril­ta oste­tus­sa, sekä asen­ne­tus­sa lämpöpumpussa. 

Lämpöpumput myös rahoituksella

Bosch Läm­pö­mes­ta­ri rahoitus

Tar­joam­me Bosch läm­pö­pum­put Läm­pö­mes­ta­ri­ra­hoi­tuk­sen avul­la. Mak­su suo­ri­te­taan mal­til­li­sis­sa kuu­kausie­ris­sä ja lai­na-ajan voit mää­ri­tel­lä itse. Läm­pö­pump­pua ostaes­sa kan­nat­taa muis­taa, että han­kin­ta mak­saa itsen­sä takai­sin sääs­töil­lä. Kuu­kausit­tai­set kulut eivät vält­tä­mät­tä nouse koh­tees­ta riip­puen lai­sin­kaan, vaik­ka läm­pö­pump­pua var­ten oli­si otet­tua lai­naa. Par­haas­sa tapauk­ses­sa mak­sat lai­nan lyhen­nys­tä niil­lä sääs­töil­lä, joi­ta kuu­kausit­tain teet läm­mi­ty­se­ner­gian ostois­ta. Kysy lisää toimisto@walvi.fi

OP Rahoi­tus

Kaut­tam­me voit hank­kia läm­pö­pum­pun Osuus­pan­kin rahoi­tuk­sel­la. Tar­kas­ta lai­na­las­ku­ril­la tar­vit­ta­van lainan kuu­kausit­tai­set mak­sut ja hae rahoi­tus­ta. 

 • Rahoi­tus jopa 50 000€ asti
 • Jous­ta­va takaisinmaksuaika
 • Edul­li­nen kor­ko OP-pri­me + 6,95%.
 • Las­ku­tus­palk­kio 7 €/kk.
 • Ensim­mäi­sen las­kun erä­päi­vä on vas­ta kuu­kau­den
  kulut­tua pro­jek­tin val­mis­tu­mi­ses­ta, joten saat aina
  vähin­tään kuu­kau­den koro­ton­ta ja kulu­ton­ta maksuaikaa.
 • Voit mak­saa koko luo­ton ker­ral­la pois ilman lisäkuluja.
 • Rahoi­tuk­sen korot vero­vä­hen­nys­kel­poi­sia
  asun­to­lai­nan tapaan, kun rahoi­te­taan oman vaki­tui­sen
  asun­non perusparannusta.. 

*Rahoi­tus on ker­ta­luot­to, jon­ka todel­li­nen vuo­si­kor­ko 10 000 euron luo­tol­le on 8,26 %, kun luo­ton kor­ko on OP-pri­me + 6,95%, (7,20 % 08/19), las­ku­tus­palk­kio 7 €/kk. Arvioi­tu luo­ton koko­nais­kus­tan­nus on 12 946,48 €. Las­kel­ma on teh­ty olet­taen, että luot­to on nos­tet­tu koko­naan, luo­ton kor­ko sekä mak­sut ja palk­kiot pysy­vät sama­na koko luot­toa­jan ja luot­to mak­se­taan takai­sin 170 € mini­mi­ly­hen­nyk­sin (1,7 % luo­ton mää­räs­tä) kuu­kau­den välein, jol­loin luot­toai­ka on 79 kk. Luo­ton myön­tää OP Yri­tys­pank­ki Oyj, Geb­har­di­nau­kio 1, 00510 Helsinki.

Myös ilmalämpöpumput ja poistoilmalämpöpumput asennettuna

Kysy roh­keas­ti tar­jous­ta myös muis­ta läm­pö­pum­puis­ta, sekä mer­keis­tä ja autam­me valit­se­maan par­haan mah­dol­li­sen tuot­teen juu­ri sinun kotiisi! 

Etsit­kö eko­lo­gis­ta ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ener­gia­jär­jes­tel­mää kotii­si? Meil­tä läm­pö­pum­put ja nii­den asen­nus asian­tun­te­vas­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja Pir­kan­maal­la. Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tar­jous! 

Kiinnostuitko palvelustamme?