LVI-suunnittelun ohjaus ja -valvonta

Asiantuntijapalvelut suunnittelun ohjauksesta KVV- ja IV-valvontaan

LVI-suunnittelun ohjaus

Wal­vi Talo­tek­niik­ka tar­jo­aa raken­nus­liik­keil­le asian­tun­te­vaa LVI-suun­nit­te­lun ohjaus­ta, jon­ka tavoit­tee­na on saa­vut­taa talo­tek­ni­ses­ti paras mah­dol­li­nen laa­tu annet­tu­jen resurs­sien puit­teis­sa ja huo­leh­tia, että suun­ni­tel­mat ovat talou­del­li­ses­ti, toi­min­nal­li­ses­ti ja tek­ni­ses­ti ase­tet­tu­jen tavoit­tei­den mukai­sia. Asian­tun­te­val­la LVI-suun­nit­te­lul­la voi­daan vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti talo­tek­nis­ten jär­jes­tel­mien käyt­töi­kään, kus­tan­nuk­siin ja ener­gia­te­hok­kuu­teen sekä ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­siin. Talo­tek­ni­set rat­kai­sut vai­kut­ta­vat sii­hen, mil­lai­set olo­suh­teet asuin- ja lii­ke­ti­lois­sa val­lit­see ja miten hyvin esi­mer­kik­si läm­mi­tys, jääh­dy­tys ja sisäil­man laa­tu sovel­tu­vat tilo­jen käyt­tö­ta­paan ja -asteeseen.

LVI-valvonta

LVI-val­von­nal­la var­mis­te­taan ajal­lis­ten ja talou­del­lis­ten tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen sekä talo­tek­nis­ten rat­kai­su­jen laa­tu. Val­vo­jan teh­tä­vä­nä on enna­koi­da ris­ke­jä ja ennal­taeh­käis­tä vir­hei­den syn­ty­mis­tä. Wal­vi Talo­tek­niik­ka tar­jo­aa uudis­ra­ken­nus­hank­kei­den LVI-val­von­taa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja Pir­kan­maal­la. Val­vo­jan päte­vyy­den suo­rit­ta­nut ja koke­nut LVI-alan ammat­ti­lai­nen vas­taa työ­maan läm­pö-, vesi- ja ilmas­toin­ti­rat­kai­su­jen asen­nus­ten val­von­nas­ta, kus­tan­nus­ten ja aika­tau­lun seu­ran­nas­ta sekä laa­dun var­mis­tuk­ses­ta ja rapor­toin­nis­ta tilaajalle.

Walvi talotekniikka tarjoaa sekä kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmien että ilmanvaihtolaitteistojen valvontaa

  • KVV-val­von­ta
  • IV-val­von­ta
  • Kau­ko­läm­pö- ja kaukokylmätyöt

LVI-projektinjohtopalvelut

Uudis­koh­tei­den talo­tek­nis­ten hank­kei­den onnis­tu­nut läpi­vie­mi­nen edel­lyt­tää aina asian­tun­te­vaa pro­jek­tin­joh­toa. Uudis­ra­ken­nus­koh­tei­den vesi- ja vie­mä­ri- sekä ilman­vaih­to­lait­teis­tou­ra­kois­sa tulee olla muka­na raken­nus­val­von­nan hyväk­sy­mä hen­ki­lö, joka joh­taa KVV- ja IV-työ­tä ja vas­taa sii­tä, että talo­tek­ni­set rat­kai­sut ja asen­nuk­set toteu­te­taan sään­nös­ten ja mää­räys­ten sekä myön­net­ty­jen lupien mukai­ses­ti. Wal­vi Talo­tek­niik­ka tar­jo­aa uudis­ra­ken­nus­koh­tei­siin myös pro­jek­tin­joh­to­pal­ve­lui­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­la sekä Pirkanmaalla.

Kiinnostuitko palvelustamme?