LVI-urakointi

Talotekniset ratkaisut asuin- ja liikekiinteistöihin

Uudisrakennuskohteiden talotekniikka

Wal­vi Talo­tek­niik­ka tar­jo­aa laa­du­kas­ta LVI-ura­koin­ti­pal­ve­lua pää­kau­pun­ki­seu­dul­la sekä Pir­kan­maal­la. Pal­ve­lum­me kat­ta­vat sekä läm­mi­tys-, vesi - että ilman­vaih­to­rat­kai­su­jen suun­nit­te­lun ohjauk­sen, asen­nuk­sen ja val­von­nan. Pal­ve­lem­me sekä raken­nus­liik­kei­tä että mui­ta alan ammat­ti­lai­sia etu­pääs­sä uudis­ra­ken­nus­hank­keis­sa sekä tar­vit­taes­sa myös saneerauskohteissa.

Tehokkaat talotekniset ratkaisut

Toteu­tam­me ener­gia­te­hok­kai­ta sekä käyt­tä­jäys­tä­väl­li­siä LVI-rat­kai­su­ja eri­lai­siin asuin- ja lii­ke­kiin­teis­töi­hin. Laa­duk­kaas­ti suun­ni­tel­lut ja ammat­ti­tai­dol­la toteu­te­tut talo­tek­nii­kan rat­kai­sut vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti muun muas­sa ener­gia- ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­teen sekä LVI-lait­tei­den ja jär­jes­tel­mien käyt­töi­kään. Oikean­lai­sil­la rat­kai­suil­la voi­daan mah­dol­lis­taa tilo­jen help­po muun­nel­ta­vuus myös tule­vai­suu­des­sa, ja täl­lä tavoin var­mis­taa kiin­teis­tö­jen arvon säi­ly­mi­nen jat­kos­sa. Nyky­ai­kais­ten ja älyk­käi­den LVI-jär­jes­tel­mien ansios­ta kiin­teis­tö­jen käyt­tö on tur­val­lis­ta ja ennakoitavaa.

Lämpö-, vesi ja viemäröintiratkaisut uudiskohteisiin

Wal­vi Talo­tek­niik­ka toteut­taa kaik­kien LV-lait­tei­den ja -jär­jes­tel­mien asen­nuk­set ammat­ti­tai­dol­la ja koke­muk­sen tuo­mal­la var­muu­del­la. Pal­ve­lem­me sekä uudis­koh­tei­den läm­pö-, vesi- ja vie­mä­ri­töis­sä että maa­läm­pö­asen­nuk­sis­sa. Laa­duk­kai­den LV-jär­jes­tel­mien ansiois­ta pys­tym­me lisää­mään kiin­teis­tön tuot­ta­vuut­ta sekä käyt­tä­jien ja asuk­kai­den viihtyvyyttä.

Ilmanvaihtoratkaisut uudiskohteisiin

Wal­vi Talo­tek­niik­ka toteut­taa asian­tun­te­muk­sel­la kaik­kien asuin- ja lii­ke­kiin­teis­tö­jen ilman­vaih­to­lait­tei­den, -jär­jes­tel­mien ja -konei­den asen­nuk­set. Jär­ke­vil­lä ilmas­toin­ti­rat­kai­suil­la pys­tym­me takaa­maan viih­ty­vyy­den, ter­vey­den ja toi­mi­vuu­den kan­nal­ta suo­tui­sat sisäil­mao­lo­suh­teet asu­mi­sel­le, työs­ken­te­lyl­le sekä tuo­tan­nol­le. Ammat­ti­tai­tom­me ja koke­muk­sem­me eri­lais­ten vaa­ti­vien­kin koh­tei­den ilman­vaih­to­rat­kai­su­jen osal­ta tar­jo­aa aina laa­duk­kaan ja ener­gia­te­hok­kaan lopputuloksen.

Kiinnostuitko palvelustamme?