Walvi Talotekniikka Oy

Talotekniikkapalveluita ammattitaidolla

Wal­vi Talo­tek­niik­ka Oy on asuin- ja lii­ke­kiin­teis­tö­jen talo­tek­niik­kaan eri­kois­tu­nut yri­tys. Yrit­tä­jä Alek­si Sten­roo­sil­la on 10 vuo­den koke­mus LVI-ura­koin­nis­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja haas­ta­vis­ta sekä val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vis­tä hank­keis­ta, kuten Län­si­met­ro, Tripla ja Espoon kes­kus­keit­tiö. Koke­mus­ta on run­saas­ti myös perin­tei­sis­tä ker­ros­ta­lo­koh­teis­ta sekä eri­lai­sis­ta hal­li- ja lii­ke­ra­ken­nuk­sis­ta. Tun­nem­me talo­tek­niik­ka-alan uusim­mat jär­jes­tel­mät sekä laa­dun­tark­kai­lu­me­ne­tel­mät, ja pyr­ki­myk­se­näm­me on kehit­tää nii­tä yhdes­sä raken­nus­liik­kei­den ja tilaa­jien kanssa.

Kiinnostuitko palvelustamme?