Yhteystiedot

Walvi Talotekniikka Oy

Y-tun­nus 2989421-2

Tikin­maan­ka­tu 13
37630 Val­kea­kos­ki

LVI-urakointi, tarjouspyynnöt

Alek­si Stenroos

0447110041
aleksi.stenroos@walvi.fi

Yrit­tä­jä

Laskutus ja markkinointi

toimisto@walvi.fi

Yhteis­työ­kump­pa­nim­me läm­pö­pump­pua­sen­nuk­sis­sa on TOP Kyl­mä­tek­niik­ka Oy.

Kysy lisää:
Tee­mu Paa­na­nen
0413146213
teemu.paananen@topkylma.fi

Pyy­däm­me tei­tä jat­kos­sa lähet­tä­mään Wal­vi Talo­tek­niik­ka Oy:tä (y-tun­nus 2989421-2) kos­ke­vat las­kut ensi­si­jai­ses­ti verk­ko­las­kui­na seu­raa­vin tiedoin:

Nimi: Wal­vi Talo­tek­niik­ka Oy
Y-tun­nus: 2989421-2
Verk­ko­las­kuo­soi­te: 00372 9894212
Ope­raat­to­ri: Page­ro
Ope­raat­to­ri­tun­nus: 003723609900 tai PAGERO

Jos et pys­ty lähet­tä­mään verk­ko­las­kua, voit lähet­tää PDF-las­kun osoit­tee­seen admicom@xbs-salo.com.
Yhdes­sä säh­kö­pos­tis­sa voi olla vain yhden las­kun tie­dot yhdes­sä PDF-tie­dos­tos­sa, joten las­kun mah­dol­li­set liit­teet tulee skan­na­ta samaan PDF-tie­dos­toon las­kun jatkosivuiksi.

Huo­mioit­han, että PDF-las­kus­sa­kin tulee olla pape­ri­las­kun osoi­te­tie­dot. Pape­ri­las­kun osoi­te on: 

Wal­vi Talo­tek­niik­ka Oy
OVT 003729894212
PL 908
02066 DOCUSCAN

Teil­lä on myös mah­dol­li­suus lähet­tää veloi­tuk­set­ta las­kun­ne Page­ron por­taa­lin kaut­ta. Lue lisää: https://www.pagero.fi/project-pages/admicom/